PËRFITIMET PËR NJË KLIENT

TRANSPORTI DHE KOHA E DERGIMIT 

Të gjitha produktet nga kydyqan online janë më së shumti në dispozicion për t'u shpërndarë ngastoqet. Nëse mallrat nuk janë në magazine në kohën e lëshimit të porosisë tuaj, brenda 7 ditëve nga marrja e porosisë, ne do të konfirmojmë datën e pritshme të dërgesës.Për dërgesat në vend në vlera të vogla kostot e transport I kalojne marrësit.

KONSULTIM PER ZGJEDHJEN E PRODUKTIT

Inxhinierët tanë të shitjes janë në dispozicion për t'ju ndihmuar në zgjedhjen e produktit që I plotëson më mire nevojat tuaja, si dhe për këshilla teknike dhe prezantime të produkteve. Ata janë në dispozicion në numrin e telefonit +355694084371 ose me anë të [email protected]. Nëse dëshironi të shihni instrumentin drejtpërdrejtë para blerjes, mund ta bëni në adresëntonë(Rruga :”Ismail Qemali”, Pallati Samos Tower, Kati 8, Ish-Bllok, Tiranë, Albania), ku kemi të gjitha instrumentet nga program ynë I shitjes. Ju lutemi njoftoni ose organizoni një takim tëcaktuar me një nga inxhinierët tanë të shitjes përpara vizitës ose prezantimin e dëshiruar të secilitprodukt.

SERVISIMI DHE GARANCIA 

Novamat ofron garanci dhe servisim për të gjitha produktet nga program i shitjes. Shërbimet kryhen në qendrën tonë në Tiranë, në rastin e një vështirësie më të madhe teknike në riparim dërgohet te njësia prodhuese ose disa qendrave të jashtme kontraktuale të shërbimit. 
Periudha e garancisë për çdo produkt përcaktohet nga prodhuesi. Me anë të garancisë të dyja palët pranojnë përgjegjësinë që kanë në periudhën e garancisë, tëhequr nga të gjitha të metat dhe defektet në produktin që do të gjenerohet në kushte normale të punës dhe duke marrë parasysh
udhëzimet e prodhuesit, në kushtet që produkti nuk ka shkelur persona të paautorizuar.  Garancia mund të kërkohet në kohën e dorëzimit të një certificate të përfunduar të garancisë ose faturës së lëshuar nga një shitës I autorizuar në kohën e blerjes së produktit. Të gjitha produktet që kanë nevojë për një shërbim ju lutemi dërgoni (me postë ose personalisht)në adresën tone në Tiranë dhe bashkëngjitni dokumentet që vijojnë:

  • Informacion rreth pronarit të produktit dhe personit të kontaktit
  • Informacion rreth produktit që transportohet (modeli, numri serial, sasia, aksesorët ose
  • pajisjet e përfshira)
  • Përshkrimi i gabimit ose arsyeja pse dërgoni produktin në një shërbim
  • Nëse gjithashtu kërkoni një dëshmi të blerjes (një kopje e faturës ose kartës së garancisë)

Nëse produkti është brenda periudhës së garancisë kostoja e dërgimit të produktit për shërbimin(duke përfshirë shërbimin e autorizuar jashtë vendit, në masën e nevojshme) eshte në ngarkim të pronarit të produktit, kostoja e kthimit do të përballohen nga Novamat,nese eshte jashte
periudhes se garancise kostot do te perballohe nga bleresi. Pas shqyrtimit të produktit në qendrën tone të shërbimit, ne do ta riparojmë ose ta dërgojmë atë në qendrën e riparimit të prodhuesit.